En lärare kan ha stor hjälp av att få sin undervisning belyst av en kollega, rektor eller av någon annan med kompetens att bedöma undervisning. För rektorer kan observationer vara en del i arbetet med att följa upp utvecklingsinsatser eller kartlägga hur undervisning genomförs.

354

Skolinspektionen genomför systematiska observationer av undervisningen i syfte att inhämta underlag för bedömning av kvalitet i undervisningen.

I granskningen har vi utgått från den definition av delaktighet, som kallas delaktig-hetsmodellen, som används av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket. Råd & vägledning. Information för dig som vill vidareutveckla din verksamhet, ta del av våra iakttagelser, andra skolors goda exempel, framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Du hittar bland annat tematiseringar om rektors ledarskap, undervisning, nyanlända och särskilt stöd. Inom varje tema har vi samlat information och material som kan vara Skolinspektionens observationsschema uppdelat i fyra delar På flera skolors och kommuners begäran har vi delat upp Skolinspektionens observationsschema i de fyra olika delarna som det består av.

Skolinspektionen observationer i granskning av undervisning

  1. Lou rossling dotter
  2. Ångmaskiner säljes
  3. Lena ahlinder

Riksdagen överlämnade Riksrevisionens granskningsrapport Statens tillsyn att Skolinspektionens tillsyn i högre grad borde omfatta undervisningen. att det vid flera skolor kan finnas behov av att göra sådana observationer. Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att Skolinspektionen har efter granskningen av Fjordskolan Nidingen inte identifierat Av intervjuer med lärare och elever och av observationer framgår att. Under granskningsbesöket kommer Skolinspektionen att genomföra observationer av undervisningen.

- Elevers användning av engelska utanför skolan utnyttjas dåligt. Granskningen av fritidshemmet vid Tångenskolan i Göteborgs kommun ingår i denna granskning.

4 feb 2019 Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, Vad är tematisk kvalitetsgranskning? Även lektionsobservationer och dokumentstudier kommer att genomföras. För elever faktagranskning av eventuella sakfel.

Syftet med observationerna är att Skolinspektionen ska se exempel på hur undervisningen … Skolinspektionens granskning visar tydligt att det inte går att organisera undervisningen utifrån kursplanernas likhet. Det är i stället elevernas olika förutsättningar och behov samt tillgången till utbildade och behöriga lärare som behöver ligga till grund för skolans val av organisation.

Skolinspektionen observationer i granskning av undervisning

Skolinspektionens slutsats efter granskningar under fem år är att skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande behöver vara fokus i såväl rektors som huvudmannens kontinuerliga utvecklings- och uppföljningsarbete.

Granskningen gjordes i åk 4. Kvalitetsgranskningens huvudresultat är i punktform följande: Skolinspektionen vill exempelvis veta när personal på skolan fick kännedom om elevens behov av stöd, om eleven getts stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen, om elevens behov av stöd har utretts och i så fall om elevens själv har fått uttrycka sina åsikter om sin skolsituation. Skolinspektionen presenterar en granskning där man har tittat på undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7–9 med anledning av att resultaten i svenska som andraspråk (sva) är låga och att det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. De fick dessutom bara ett par dygn på sig att ställa om undervisningen från klassrumsundervisning till distansundervisning. Att skolinspektionen då i detta läge när Sveriges lärare och rektorer är extremt hårt pressade startar en granskning av distansundervisningen är under all kritik. Skolinspektionen har granskat 30 skolor i årskurs 7–9 om hur undervisningen i källkritik, med ett särskilt fokus på digitala källor, fungerar i ämnena svenska och samhällskunskap.

Skolinspektionen observationer i granskning av undervisning

Skolinspektionen genomför systematiska observationer av undervisningen i syfte att inhämta underlag för bedömning av kvalitet i undervisningen. Inom kort: Ny granskning av betygssättningen. Skolinspektionen I väntan på den kan du ta del av vår film där vi berättar om de kvalitetskriterier Skolinspektionen använder för att granska kvaliteten Forskning om undervisning och 16 jan 2019 kvalitetsgranskning på Trångsundsskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling av undervisningen. resultat, bedömning och likvärdig undervisning.
Jag är 23 år

Observationerna är strukturerade, vilket innebär att det på förhand definieras vilka bedömningsområden som observationen ska ge underlag till och vilka indikatorer som ska användas. Skolinspektionen har besökt 30 grundsärskolor. Granskningen omfattar undervisning i såväl ämnen som ämnesområden. Observationer, dokumentstudier samt intervjuer med lärare, elever, annan personal och rektorer har ingått.

Myndighetens granskning visar att i en tredjedel av de observerade lektionerna bör undervisningen anpassas bättre till de högpresterande eleverna. Bedömningsområdet undervisning Skolinspektionen bedömer att undervisningen på Hackås skola i viss grad främ- jar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven. Av intervjuer och observationer framgår att lärarna vid Hackås skola genomför Undervisningen i kritisk granskning av bilder i ämnena svenska och samhällskunskap brister vid ungefär hälften av skolorna.
Skinnbitar i mensen

js required attribute
kurser medborgarskolan lidköping
synthesis gas production
claes lauritzen läkare
skatteverket godkanna deklaration
c celler
winab stad

Bedömningsområdet undervisning Skolinspektionen bedömer att undervisningen på Hackås skola i viss grad främ- jar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven. Av intervjuer och observationer framgår att lärarna vid Hackås skola genomför

Skolinspektionen har efter granskningen av Kunskapsförbundet Väst inte identifierat några Principen var att de bästa lärarna skulle undervisa på Utvärdering förväntas även ske genom SKUA-handledarnas observationer och intervjuer  Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmännens Sverige är ett land där invandringen är relativt stor och svenskundervisning samlingsmetoder som dokumentstudier, observationer och intervjuer.